top of page

Adatkezelési

tájékoztató

Hatályba lépés napja: 2020. augusztus 27.

 

 

A Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V., NAV nyilvántartási szám: 16884096, adószám: 65638345-1-42, felnőttképzési nyílvántartási szám: B/2020/000688; a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti ezt a honlapot, és a honlapon különböző kurzusokat hirdet meg (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassa Önt mint a Szolgáltatás igénybe vevőjét a Szolgáltató által a személyes adatok gyűjtése, felhasználása és nyilvánosságra hozatala során alkalmazott adatkezelési szabályokról, valamint az Ön számára az adataival kapcsolatban rendelkezésre álló választási lehetőségekről. A Short and Simple English által alkalmazott Adatkezelési tájékoztató a Privacy Policy Generator és az SST - Szabályzatok Komplex Gyűjteménye oldal használatával készült.

 

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás biztosítása és fejlesztése, valamint a magyar kormány jogszabályi előírásainak való megfelelés (11/2020. (II.7.) Korm. rendelet). A Szolgáltatás használatával Ön hozzájárul a jelen tájékoztatóban foglaltakkal összhangban történő adatgyűjtéshez és adatkezeléshez. Amennyiben a jelen Adatkezelési tájékoztató másként nem rendelkezik, az itt használt fogalmak jelentése megegyezik az Általános Szerződési Feltételek szerinti jelentéssel, amely megtekinthető a www.shortandsimpleenglish.com weboldalon.

 

Fogalmak:

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,

 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Ön") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatgyűjtés és adatkezelés

 

Szolgáltató számos különféle adatot gyűjt több különböző céllal a Szolgáltatás biztosítása és fejlesztése, valamint a magyar kormány jogszabályi előírásainak való megfelelés érdekében. Különleges adatokat Szolgáltató semmilyen formában nem gyűjthet és nem gyűjt.

 

A kezelt adatok típusai

 

Személyes adatok

A Szolgáltatás használata során meg kell adnia bizonyos személyazonosításra alkalmas adatokat (a továbbiakban: „személyes adatok”), hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, azonosítani tudjuk Önt, és regisztrálni tudjuk Önt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (http://far.nive.hu). Akkor is dönthet úgy, hogy megadja ezeket az információkat, ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, vagy árajánlatot szeretne kérni.

A Szolgáltatás megrendeléséhez és biztosításához a Szolgáltatónak kötelező megadnia személyes adatait. A szükséges és elégséges adatok hiányában a Szolgáltató az érintett megrendelő Szolgáltatását nem tudja teljesíteni.

Önnek joga van megtagadni az adatszolgáltatást, ha nem kívánja, hogy személyes adatait rögzítsük az Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben, ám Szolgáltatónak így is tárolnia kell az Ön személyes adatait. Ilyen irányú kérését egyértelműen jeleznie kell a Felnőttképzési Szerződésben, amelynek megkötése minden egyes kurzus esetén szükséges.

 

A személyes adatok a következőket foglalják magukban:

 • Vezetéknév és keresztnév

 • TAJ szám

 • Nem

 • Anyja neve

 • Születési hely, idő

 • Állandó lakcím

 • Email cím

 • Telefonszám

 • Bejelentett tartózkodási hely

 • Állampolgárság

 • Legmagasabb iskolai végzettség

 • Jelenlegi munkavállalói státusz

 • Adóazonosító jel (természetes személy esetén) vagy Adószám (jogi személy vagy cég esetén)

 

Használati adatok

Arra vonatkozóan is gyűjthetünk adatokat, hogy milyen módon fér hozzá a Szolgáltatáshoz, és hogyan használja azt (a továbbiakban: „használati adatok”). A használati adatok olyan információkat foglalhatnak magukban, mint a számítógépe internetprotokoll-címe (IP-címe), az Ön által használt böngésző típusa és verziója, a Szolgáltatás Ön által felkeresett oldalai, látogatásának dátuma és ideje, az egyes oldalakon eltöltött idő, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

 

Nyomon követés és sütik (cookie-k)

Sütiket és más hasonló, nyomon követésre alkalmas technológiákat alkalmazunk, hogy figyelemmel kísérjük a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységeket, és megőrizzünk bizonyos információkat.

A sütik kisméretű adatfájlok, amelyek anonim eszközazonosítót tartalmazhatnak. A sütik különböző honlapok használata eredményeként kerülnek az Ön böngészőjébe, amely azután készülékére menti őket. Webjelzőket, címkéket és parancsfájlokat is használunk az adatok nyomon követésére és gyűjtésére, valamint a Szolgáltatás fejlesztésére és elemzésére.

Lehetősége van böngészőjét úgy beállítani, hogy minden sütit letiltson, vagy értesítést jelenítsen meg minden süti esetén. A sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a Szolgáltatás egyes elemeit. A sütik kezelésével kapcsolatban további információk az Útmutató a böngészők sütibeállításaihoz című leírásban találhatók (angol nyelven).

Példák az általunk használt sütikre:

 •     Munkamenet sütik. A munkamenet sütik a Szolgáltatás működtetéséhez szükségesek.

 •     Preferencia sütik. A preferencia sütik teszik lehetővé, hogy a honlap megjegyezze az Ön által választott opciókat és különböző beállításokat.

 •     Biztonsági sütik. A biztonsági sütik a biztonságos működéshez szükségesek.

 

Adatkezelés

 

A Short and Simple English által végzett adatkezelés a következő célokat szolgálja:   

 •     A Szolgáltatás biztosítása és fenntartása

 •     Statisztikai célú adatszolgáltatás a magyar kormány jogszabályi előírásainak való megfelelés érdekében

 •     A felhasználók tájékoztatása a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról

 •     Az interaktív funkciók használatának lehetővé tétele a felhasználók számára igény szerint

 •     Ügyfélszolgálat és -támogatás biztosítása

 •     Elemzések végzése és értékes adatok rögzítése a Szolgáltatás fejlesztéséhez

 •     A Szolgáltatás használatának nyomon követése

 •     Technikai problémák észlelése, megelőzése és kijavítása

 

Az adatok tárolása és továbbítása

 

Az Ön adatait – személyes adatait is beleértve – olyan számítógépekre is továbbíthatjuk, illetve olyan számítógépeken is kezelhetjük, amelyek az Ön lakóhelye szerinti állam, tartomány, ország vagy joghatóság területén kívül találhatók, és így az Ön lakóhelyén érvényben lévő adatvédelmi előírásoktól eltérő adatvédelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Ha Ön Magyarország területén kívülről használja a Szolgáltatást, és az adatai megadása mellett dönt, kérjük, vegye figyelembe, hogy adatait – személyes adatait is beleértve – Magyarországra továbbítjuk, és ott kezeljük.

A jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadása és adatainak ezt követően való megadása az adattovábbításba való beleegyezésnek minősül.

A Short and Simple English minden észszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy adatainak kezelése biztonságosan, a jelen Adatkezelési tájékoztatóval összhangban történjen, és adatai csak abban az esetben kerüljenek továbbításra másik szervezethez vagy országba, amennyiben érvényben vannak megfelelő védelmi intézkedések, többek között az Ön személyes adatainak a védelme érdekében.

Adatait, a sütik és használati adatokat kivéve, a Szolgáltató tárolja 8 éven keresztül. Ezen idő után személyes adatai törlésre kerülnek.

 

Az adatok nyilvánosságra hozatala

 

Törvényi előírások

A Short and Simple English nyilvánosságra hozhatja az Ön személyes adatait, amennyiben arra jóhiszemű megítélése szerint szükség van a következő célokból:

 •     Jogi kötelezettségnek való megfelelés az adatok körének kifejezett megjelölésével

 •     A Short and Simple English jogainak és tulajdonának védelme

 •     A Szolgáltatással kapcsolatos lehetséges jogsértés megakadályozása vagy kivizsgálása

 •     A személyes biztonság védelme a Szolgáltatás felhasználói vagy más személyek esetében

 •     Védelem biztosítása jogi eljárás esetén

 

Az adatok biztonsága

Adatainak biztonsága fontos számunkra, de fontos hangsúlyozni, hogy az internetes adattovábbítás és az elektronikus adattárolás semmilyen esetben sem 100%-ig biztonságos. A kereskedelmileg elfogadható kereteken belül mindent megteszünk személyes adatai védelme érdekében, de nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot.

 

Szolgáltatók

Esetenként harmadik fél vállalatokat vagy egyéneket alkalmazhatunk, akik elősegítik a Szolgáltatás biztosítását, biztosítják a Szolgáltatást a nevünkben, a Szolgáltatással összefüggő szolgáltatásokat biztosítanak, vagy segítséget nyújtanak a Szolgáltatás használatának elemzésében.

Ezek a harmadik felek csak annyiban férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, amennyiben az szükséges a számunkra végzett tevékenységükhöz, és nem áll jogukban az adatok nyilvánosságra hozatala vagy bármilyen egyéb célból történő felhasználása.

 

Hivatkozások másik weboldalakra

A Szolgáltatás hivatkozásokat tartalmazhat mások által üzemeltetett weboldalakra. Ha rákattint az ilyen hivatkozásokra, a böngésző átirányítja Önt a harmadik fél weboldalára. Feltétlenül ajánlott az Adatkezelési tájékoztató áttekintése minden olyan weboldalon, amelyre ellátogat.

Nincsen befolyásunk a harmadik felek által üzemeltetett weboldalak vagy szolgáltatások tartalmára, adatkezelési szabályaira és gyakorlatára, és nem vállalunk ezekért felelősséget.

 

 

A gyermekek adatainak védelme

A Szolgáltatás célcsoportjába nem tartoznak bele 14 év alatti személyek (a továbbiakban: „gyermekek”).

Nem áll szándékunkban 14 év alatti személyektől személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjteni. Ha Önnek szülőként vagy gondviselőként tudomására jut, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg nekünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy szülői beleegyezés nélkül személyes adatokat gyűjtöttünk egy gyermekről, intézkedünk az adatok szervereinkről történő eltávolításáról.

 

Az Ön jogai

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.​

A tájékoztatást a Szolgáltató csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint Ön vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. A Szolgáltató köteles Önnel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről a Szolgáltató az adatvédelmi biztost évente értesíti. 

A valóságnak meg nem felelő adatot a Szolgáltató helyesbíteni köteles.

 

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes,

 • Ön kéri,

 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Szolgáltató az Ön adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogainak megsértése esetén Ön a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.

A jelen Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelési tájékoztatónkat időről időre frissíthetjük. Bármilyen módosítás esetén az új Adatkezelési tájékoztatót ezen az oldalon fogjuk közzétenni.

A módosítás hatályba lépése előtt értesíteni fogjuk a frissítésről e-mailben és/vagy a Szolgáltatás felületén jól látható helyen elhelyezett közleményben, valamint frissíteni fogjuk a jelen Adatkezelési tájékoztató elején a hatályba lépés dátumát.

Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót az esetleges változások megismerése érdekében. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosításai akkor lépnek életbe, amikor ezen az oldalon közzétesszük őket.

 

 

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos bármilyen kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén.

 •        E-mail: shortandsimpleenglish@gmail.com

 •        Telefonszám: +36302214250

 •        Postai út: 1087 Budapest, Szörény u. 5-7, C ép. I. em. 9.

bottom of page