top of page

Általános

Szerződési Feltételek

 

I. Bevezető és általános rendelkezések 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák a Short and Simple English (Szőke Johanna kisadózó egyéni vállalkozó, székhely: 1173 Budapest, Szörény u. 5., Nyilvántartási szám: 16884096, Adószám: 65638345-1-42, a továbbiakban: Szolgáltató) http://www.shortandsimpleenglish.com URL alatt elérhető weboldalán (azaz Felület) az ÁSZF szerinti szolgáltatásai (azaz a Felületen meghirdetett személyes és online formátumú, lakossági és kihelyezett céges tanfolyamok, a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

1.2. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése, illetve a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésre irányadó, a szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában. A szerződések megkötésével a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó. 

1.3. A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatás szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. 

1.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel. 

1.5. A Szolgáltató természetes személyek számára is vállalja a Szolgáltatás nyújtását, így a Megrendelő természetes személy is lehet. 

 

II. A megrendelés 

2.1. A kapcsolatfelvétel és a Megrendelő igényeinek bejelentése a következő módokon történhet: e-mail útján, egyes szolgáltatások esetén a Felületre történő feltöltéssel, egyes szolgáltatások esetén telefonon keresztül.

2.2 A Megrendelés folyamata: a Szolgáltató a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelőlapot (a továbbiakban és az előzőekben együtt: Megrendelőlap), melyet e-mail útján küld el a Megrendelőnek, továbbá tájékoztatja a hatályos Általános Szerződési Feltételekről akként, hogy azok elérési helyét megjelöli. 

 

III. A szerződés létrejötte 

3.1 Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a szerződés a lakossági egyéni és csoportos, személyes vagy online formátumú tanfolyamok esetében a Szolgáltató által előkészített Megrendelőlap elfogadásával létrejön. 

3.2. Céges kihelyezett tanfolyamok esetében a Megrendelő - a meglévő standardizált szolgáltatási struktúrán túlmutató - speciális igényeinek biztosításával a Szolgáltatót külön, egyedi szerződés útján bízza meg. Ezen szerződést a Szolgáltató e-mail útján küldi meg a Megrendelőnek, melyet az cégszerű aláírásával igazol vissza.

IV. A szolgáltatás igénybe vételének menete

4.1. A Megrendelő a Felület regisztrációs lapját kitöltve, vagy a Felületen közzétett e-mail címre küldött e-mail üzenetben, vagy telefonon megkeresi a Szolgáltatót és közli vele a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát. A Szolgáltató e-mailben elküldi a Megrendelő részére a Megrendelőlapot és tájékoztatja a hatályos Általános Szerződési Feltételekről valamint az Adatkezelési tájékoztatóról akként, hogy azok elérési helyét megjelöli. A Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató áttanulmányozását követően a szolgáltatást egy beleegyező visszaigazoló email elküldésével rendeli meg a Szolgáltatótól. Céges kihelyezett tanfolyamok esetében az előzőleg említetteken felül a Megrendelő a külön kiállított és e-mailben elfogadott egyedi szerződés cégszerű aláírásával rendeli meg a Szolgáltatást.

4.2. A szerződés(es jogviszony) a felek között a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre (Szerződés létrejötte). A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelést annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül – annak megfelelősége esetén – e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben a Megrendelőlap hiányos, nem egyértelmű, úgy a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt annak kiegészítésére, tisztázására felhívni. A Megrendelő válaszának elmaradása a megrendelés visszaigazolását kizárja. A visszaigazolást követően a felek e-mail és telefon útján tartják egymással a kapcsolatot azzal, hogy az e-mail útján való kommunikációt a felek írásbelinek fogadják el. 

4.3. A Szolgáltató a tevékenységét a megrendelés visszaigazolását követően a Megrendelővel korábban megállapodott és a Megrendelőlapon közölt napon köteles megkezdeni. 

4.4. A Megrendelő a szolgáltatási díjat a számlán szereplő bankszámlaszámra történő átutalás útján előre köteles megfizetni. A számlázásra és fizetésre általánosan a jelen ÁSZF V. fejezete az irányadó. 

 

V. Fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás hiányában vagy az ÁSZF eltérő rendelkezése esetén – előre állítja ki a számlákat a Megrendelő felé, és azt postai úton megküldi a Megrendelő részére. 

5.2. A Megrendelő (amennyiben a céges tanfolyamok esetében aláírt egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik) legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt egy nappal köteles a tanfolyam díját átutalni. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles teljesíteni, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja minden számára terhes jogkövetkezmény nélkül. 

5.3. A Megrendelő a szolgáltatás díját a Szolgáltató e-mailben megküldött és a számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján köteles az 5.2. pontban megjelölt határidőig megfizetni. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. 

5.4. A fizetés teljesítésének időpontja a számla teljes ellenértékének jóváírása a megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti; a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat. A számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs, a Megrendelő a számla vitatásának jogáról kifejezetten lemond. A Megrendelő a jelen pontban rögzítetteket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. 

 

VI. Felelősség 

6.1. A Megrendelő szavatolja, hogy a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű módon és célokra, jelen ÁSZF és a szerződés, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával veszi igénybe. 

 

VII. Adatvédelem 

7.1. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő, a felhasználók hozzájárulásával továbbított adatok, felhasználók által feltöltött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak, illetve személyes adatnak minősülnek. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat – összhangban a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójával (lásd a http://www.shortandsimpleenglish.com/gdpr-agreement URL alatt elérhető Privacy Policy) és a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel – bizalmasan és jogszerűen kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi.  

 

VIII. Vegyes rendelkezések 

8.1. Amennyiben a Szolgáltató az igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor, vagy utóbb megállapítja, hogy a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Megrendelő egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a szolgáltatás nyújtását azonnal leállítja, felfüggesztheti, illetve a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.2. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, felfüggesztésére, ha a Megrendelő jelentősen megsérti az ÁSZF feltételeit.

 

IX. Záró rendelkezések

9.1. Az ÁSZF közlése és hatálya

A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató a következőképpen gondoskodik: lakossági tanfolyami jelentkezések esetén e-mailben annak elérhetőségét biztosítja, céges kihelyezett tanfolyamok esetén az árajánlatkérő űrlapon a linkelt ÁSZF elfogadását pipával jelölni kell. 

9.2. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Szolgáltatói Felületen közzétételre kerül. 

 

Kelt/Közzétéve: Budapest, 2019. október 30.

bottom of page